FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Metrom Trading Grup

POLITICA ÎN DOMENIUL MEDIULUI


Societatea METROM TRADING îşi propune ca serviciile sale (de intreţinere reţele de distribuţie şi furnizare utilităţi ca energie electrică, gaz, apă potabilă, industrială, evacuare apă uzată, inclusiv de tratare ape industriale uzate tehnologic) şi produsele sale (constând într-o arie diversificată de produse metalice şi nemetalice) să fie realizate în deplin acord cu conceptul de DEZVOLTARE DURABILĂ iar activităţile sale specifice (de prelucrări mecanice, de montaj, de confecţii metalice, de reparaţii/mentenanţă utilaje, subansamble, componente mecanice/electrice, de zidarie, de tâmplărie lemn, de acoperiri electrochimice) să se desfaşoare luând în considerare diminuarea impacturilor negative asupra mediului şi eliminarea risipei de resurse naturale.

In acest scop ne angajam:

 • să respectăm cerinţele de mediu stabilite în conformitate cu legislaţia şi alte reglementări aplicabile aspectelor de mediu asociate activităţilor/ produselor/serviciilor SC METROM TRADING SA.

 • să gestionăm aceste aspecte de mediu astfel încât să asigurăm prevenirea poluării şi imbunătăţirea continuă a performanţelor noastre de mediu.

Ca urmare, stabilim următoarele obiective generale:

 • implementarea şi menţinerea în cadrul  SC METROM TRADING SA a unui sistem de management de mediu în conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001, asigurând astfel gestionarea adecvată a domeniului mediului de către organizaţie, inclusiv conştientizarea propriilor angajaţi şi a colaboratorilor care lucrează pentru şi în numele organizaţiei, privind impactul potenţial asupra mediului asociat propriilor lor activităţi şi posibilele consecinţe ale nerespectării cerinţelor stabilite;

 • imbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului implementat;

 • satisfacerea şi chiar anticiparea aşteptărilor tuturor parţilor interesate, inclusiv

 • printr-o comunicare externă adecvată cerinţelor acestora şi angajamentelor organizaţiei;

 • imbunătăţirea continuă a performanţei de mediu prin monitorizarea ţintelor de mediu stabilite pentru toate nivelurile relevante de management şi aferente domeniilor considerate prioritare:

 • eliminarea risipei de resurse naturale, materii prime, materiale prin controlul consumurilor şi asigurarea mentenanţei reţelelor de distribuţie utilităţi;

 • reducerea surselor de poluare provenite din emisiile de noxe şi pulberi prin promovarea unor tehnologii ecologice şi achiziţionarea de dotări nepoluante;

 • reducerea nivelului de poluanţi din apele evacuate în emisar/ canalizarea municipală prin controlul activitaţilor de tratare/ neutralizare ape uzate;

 • reducerea cantităţilor de deşeuri nevalorificabile prin gestionarea adecvata a tuturor categoriilor de deseuri generate.

Pentru implementarea, menţinerea şi raportarea funcţionării sistemului de management al calităţii şi mediului deleg responsabilitatea şi autoritatea Reprezentantului Managementului de Mediu, numit prin decizie internă.

DIRECTOR GENERAL         

Iulian CORIU